J Immunol. 2020 Sep 1;205(5):1256-1267.
Hosaka Y, Araya J, Fujita Y, Kadota T, Tsubouchi K, Yoshida M, Minagawa S, Hara H, Kawamoto H, Watanabe N, Ito A, Ichikawa A, Saito N, Okuda K, Watanabe J, Takekoshi D, Utsumi H, Hashimoto M, Wakui H, Ito S, Numata T, Mori S, Matsudaira H, Hirano J, Ohtsuka T, Nakayama K, Kuwano K