Thorac Cancer. 2023 Aug 24. doi: 10.1111/1759-7714.15077.

Torasawa M, Horinouchi H, Yagishita S, Utsumi H, Okuda K, Takekoshi D, Ito S, Wakui H, Murata S, Kaku S, Okuma K, Matsumoto Y, Shinno Y, Okuma Y, Yoshida T, Goto Y, Yamamoto N, Araya J, Ohe Y, Fujita Y.